ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИТЕ НА ПМ СОФТ ООД

Информация относно Администратора на лични данни

ПМ СОФТ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204407892, със седалище и адрес на управление: Адрес: София 1700, ул. "Нилс Бор" № 4Б, ет. 1, ап. 1;

ПМ СОФТ ООД обработва Вашите лични данни при спазване на високи стандарти за осигуряване на поверителността, сигурността и защитата им. Дружеството е въвело и прилага необходимите технически и организационни мерки, за да не допуска нерегламентиран достъп, загуба или неоторизирано ползване на Вашите данни.

За нас е особено важно да осигурим събирането и обработването на Вашите лични данни да става в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Кои данни са лични по смисъла на GDPR?

Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

ПМ СОФТ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключването на договори и предоставянето за ползване на нашите софтуерни продукти, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на ПМ СОФТ ООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ПМ СОФТ ООД;
 • За целите на легитимния интерес на ПМ СОФТ ООД.

ПМ СОФТ ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите софтуерни продукти и услуги.

Спрямо личните данни, които нашите клиенти обработват, използвайки нашите софтуерни продукти и услуги, ПМ СОФТ ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Какви лични данни събира ПМ СОФТ ООД

Като администратор на лични данни ние събираме единствено лични данни, които са ни необходими, за да сключим договор с Вас, както и да създадем Ваш клиентски профил при нас, и да ви предоставим съответната услуга.

Събирането се извършва с цел:

 • Установяване самоличността на представляващия дружеството на клиента при сключване на договори с клиенти – юридически лица, за ползване на нашите софтуерни продукти;
 • Установяване самоличността на потребителя при сключване на договор и ползване на нашите софтуерни продукти от клиенти – физически лица;
 • Управление и изпълнение на Вашите заявки за услуги, предоставяни от дружеството;
 • За осигуряване на всякакво техническо съдействие и поддръжка на предоставяните от нас услуги;

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното Ви пространство.

Предоставените от Вас лични данни няма да послужат за автоматизирано взимане на решения, включително профилиране.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, ако не е предвидено друго в съответния договор, ПМ СОФТ ООД може да поиска от Вас допълнително съгласие.

Категории на получатели на лични данни извън дружеството

Дружеството не предоставя Ваши лични данни на трети лица, преди да бъдем сигурни, че необходимите технически и организационни мерки за защита на тези данни са налице и са на необходимото ниво, така че да гарантират сигурността на данните Ви. Всички трети лица, които може да получат данните Ви, са задължени да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от ПМ СОФТ ООД.

ПМ СОФТ ООД може да предаде Вашите лични данни на наши възложители или поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас, напр. на счетоводно предприятие, ИТ доставчици на услуги за създаване и поддържане на системите или на други наши доставчици.

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Съхранение и опазване на личните данни

ПМ СОФТ ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Как можете да разберете какви Ваши лични данни обработваме?

ПМ СОФТ ООД по Ваше искане е длъжно да Ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате най-малко следната информация: какви лични данни се обработват и за какъв период, източникът на данните, в случай, че те не са събрани директно от Вас, както и подробности относно целите, правното основание и категориите получатели, посочени по-горе.

Във връзка с обработването на Ваши лични данни, Вие имате най-малко следните права:

 • да искате копие от личните данни и достъп до тях, както и коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • в случай, че обработването се извършва въз основа на Вашето съгласие, да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че правата ви във връзка с обработването на лични данни са нарушени;
 • да получите достъп до пълния вариант на уведомлението за поверителност на ПМ СОФТ ООД.

Как да получите достъп до Вашите данни, които обработваме?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което да отправите на посочените по-долу контактни данни на ПМ СОФТ ООД. В случай, че Ви е необходимо, можем да Ви предоставим образец на такова искане. За да сме сигурни, че искането е отправено от Вас, може да поискаме да удостоверите Вашата самоличност чрез представяне напр. на лични документи или клиентски номер.

Данните са контакт с ПМ СОФТ ООД са:

Адрес: Адрес: София 1700, ул. "Нилс Бор" № 4Б, ет. 1, ап. 1;

Телефон: +359 884 334 003;+359 884 334 004;

Ел. поща: [email protected];

Интернет страница: www.pmsoft.bg

Лице за контакт: Диан Димов, Управител